Obzirom na aktualnost teme korištenja modernih tehnologija te brojnih rizika u virtualnom okruženju te potrebe za kvalitetnim programima cjeloživotnog učenja glavni cilj pokretanja ovog cjeloživotnog stručnog usavršavanja je senzibiliziranje stručnjaka koji rade sa specifičnim skupinama korisnika o koristima i rizicima modernih tehnologija te proširivanje znanja o odgovornom i sigurnom korištenju modernih tehnologija i digitalnog okruženja u radu sa specifičnim skupinama korisnika.

Specifični ciljevi programa cjeloživotnog obrazovanja Koristi i rizici modernih tehnologija su sljedeći:

1.           Povećati znanja o sigurnosti na internetu i mogućnostima i rizicima korištenja online okruženja kod specifičnih skupina korisnika

2.           Povećati znanja o upotrebi modernih tehnologija i digitalnih alata u praktičnom radu stručnjaka sa specifičnim skupinama korisnika

3.           Upoznati praktičare i stručnjake s različitim mogućnostima e-učenja u praktičnom radu sa specifičnim skupinama korisnika

4.           Povećati znanja i vještine za planiranje preventivnih aktivnosti i mogućnostima suradnje na području sigurnog korištenja modernih tehnologija i digitalnog okruženja kod specifičnih skupina korisnika