Cilj ovoga Programa je usavršavanje u području primjene e-učenja u visokoškolskoj nastavi s posebnim naglaskom na izradi e-kolegija u sustavu Moodle.